Your search returned 119 results from 8372 records. Subscribe to this search

|
1. การผลิตแบบลีน:ผลกระทบต่อการบัญชี/ ดนุชา คุณพนิชกิจ. (Record no. 428)

by ดนุชา คุณพนิชกิจ.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 132 (เม.ย./มิ.ย. 2555), หน้า 1-9 , 01256564Material type: book Book; Language: Thai
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีกับคุณภาพการสอ[บัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์/ พรรณราย คำจันทร์ดี. (Record no. 2439)

by พรรณราย คำจันทร์ดี.

Source: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 5, ฉบับที่ 1 (พ.ย./เม.ย. 2553), หน้า 65-77 , 19058446Material type: book Book; Language: Thai
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชี/ สุวดี สัตยารักษ์วิทย์. (Record no. 2543)

by สุวดี สัตยารักษ์วิทย์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชี ปีทึ่ 8, ฉบับที่ 22 (พ.ค./ส.ค. 2555), หน้า 65-81 , 16868293Material type: book Book; Language: Thai
4. ประเด็นสำคัญของการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีไทย(ครั้งใหญ่) = Signficant inprovement in Thai auditing standards (tremendous)/ วชิระ บุณยเนตร. (Record no. 5119)

by วชิระ บุณยเนตร.

Source: วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2556), หน้า 13-27 , 16852354Material type: book Book; Language: Thai Other title: Signficant inprovement in Thai auditing standards (tremendous)..
5. ผลกระทบของการเรียนรู้มาตรฐานการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Effects of accounting standard learning on accounting practics efficency of bookkeepers in the Northeast Thailand/ โศรยา บุตรอินทร์, วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล และ ขจิต ก้อนทอง. (Record no. 5932)

by โศรยา บุตรอินทร์ | วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล | ขจิต ก้อนทอง.

Source: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 33, ฉบับที่ 4 (ก.ค./ส.ค. 2557), หน้า 118-129 , 08595992Material type: book Book; Language: Thai Other title: Effects of accounting standard learning on accounting practics efficency of bookkeepers in the Northeast Thailand..
6. การประยุกต์ใช้การบัญชีหารที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในเขตภาคกลาง = Appliance of Managerial Accounting Affecting Business Operations in the Central Part of Thailand / วราภรณ์ นาคใหม่. (Record no. 6530)

by วราภรณ์ นาคใหม่ | สมยศ อวเกียรติ.

Source: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(มทร.รีวิชัย). ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2558), หน้า 39-53 , 19066627Material type: book Book; Language: Thai Other title: Appliance of Managerial Accounting Affecting Business Operations in the Central Part of Thailand..
7. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ = Relationship of accounting culture and performance of local government in Roi-Kaen-Sara-Sin province group/ วริษา ยืนสุข,วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล และ ขจิต ก้อนทอง. (Record no. 6582)

by วริษา ยืนสุข | วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล | ขจิต ก้อนทอง.

Source: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 33, ฉบับที่ 4 (ก.ค./ส.ค. 2557), หน้า 72-82 , 08595992Material type: book Book; Language: Thai Other title: Relationship of accounting culture and performance of local government in Roi-Kaen-Sara-Sin province group..
8. การยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Acceptance of Househole Accounting for the People in Ngewral Sub district, Nakhon Chaisi District in Nakhon Pathom/ เอมอร ไมตรีจิตร์. (Record no. 7192)

by เอมอร ไมตรีจิตร์.

Source: วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 22, ฉบับที่ 42 (ม.ค./มิ.ย. 2559), หน้า 13-20 , 08580006Material type: book Book; Language: Thai Other title: Acceptance of Househole Accounting for the People in Ngewral Sub district, Nakhon Chaisi District in Nakhon Pathom..
9. ความคาดหวังและความพร้อมของวิชาชีพสอบบัญชีไทยในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/ วลัยลักณ์ สุวรรณวลัยกรและมนวิกา ผดุงสิทธิ์. (Record no. 1090)

by วลัยลักณ์ สุวรรณวลัยกร.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชี ปีทึ่ 9, ฉบับที่ 25 (พ.ค./ส.ค. 2556), หน้า35-49 , 16868293Material type: book Book; Language: Thai
10. นักบัญชีควรรับรู้ประมาณการหนี้สินและผลประโยชน์พนักงานอย่างไร/ อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา. (Record no. 1906)

by อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา.

Source: วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 54, ฉบับที่ 1 (ม.ค./ก.พ. 2556), หน้า26-35 , 0125250XMaterial type: book Book; Language: Thai
11. มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและแนวคิดค่าความนิยม ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์. (Record no. 429)

by ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 34, ฉบับที่ 132 (เม.ย./มิ.ย. 2555), หน้า 10-27 , 01256564Material type: book Book; Language: Thai
12. Creating Shared Value ก้าวใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม/ ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ. (Record no. 457)

by ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ.

Source: วิชาชีพบัญชี ปีทึ่ 8, ฉบับที่ 21 (ม.ค./เม.ย. 2555), หน้า 96-103 , 16868293Material type: book Book; Language: Thai
13. การวัดค่าในงานวิจัยด้านบัญชีบริหาร/ ศิลปพร ศรีจั่นเพชรและพิมพ์ใจ วีรศุทธากร. (Record no. 1856)

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชรและพิมพ์ใจ วีรศุทธากร.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชี ปีทึ่ 8, ฉบับที่ 23 (ก.ย./ธ.ค. 2555), หน้า 76-90 , 16868293Material type: book Book; Language: Thai
14. เอกสารการคลังของกรุงสยาม/ พิษณุ จัทร์วิทัน. (Record no. 1947)

by ไพบูลย์ แพงเงิน.

Source: ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 16, ฉบับที่ 8 (มิ.ย. 2538), หน้า226-227, Material type: book Book; Language: Thai
15. ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่/ กฤติยา ยงวณิชย์. (Record no. 3515)

by กฤติยา ยงวณิชย์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชี ปีทึ่ 9, ฉบับที่ 24 (ม.ค./เม.ย. 2556), หน้า 72-84 , 16868293Material type: book Book; Language: Thai
16. การลงทุนในบริษัทร่วมต้องทำ PPA หรือไม่/ สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล. (Record no. 4316)

by สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล.

Source: วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 54, ฉบับที่ 3 (พ.ค./มิ.ย. 2556), หน้า 45-56 , 0125250XMaterial type: book Book; Language: Thai Online access: Click here to access online
17. มาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1/ กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ. (Record no. 4318)

by กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ.

Source: วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 54, ฉบับที่ 5 (ก.ย./ต.ค. 2556), หน้า 28-35 , 0125250XMaterial type: book Book; Language: Thai Online access: Click here to access online
18. นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จต้องเข้าใจเรื่องบัญชี/ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล. (Record no. 4712)

by พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล.

Source: การเงินธนาคาร Vol. 32, Issue 382 (ก.พ. 2557), หน้า 193-196 , 01257597Material type: book Book; Language: Thai
19. บทบาทของการเทียบเคียงสมรรถนะในการบัญชีบริหาร = The Role of Banchmarking in Managerial Accountjing/ พรพิพัฒน์ แก้วกล้า. (Record no. 5833)

by พรพิพัฒน์ แก้วกล้า.

Source: วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 3, ฉบับที่ 6 (ก.ค./ธ.ค. 2557), หน้า 54-67 , 22866809Material type: book Book; Language: Thai Other title: The Role of Banchmarking in Managerial Accountjing..
20. กว่าจะมาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย/ อรพิน เหล่าประเสริฐ. (Record no. 7446)

by อรพิน เหล่าประเสริฐ.

Source: วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 56, ฉบับที่ 2 (มี.ค./เม.ย. 2558), หน้า 13-20 , 0125250XMaterial type: book Book; Language: Thai
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076