Your search returned 84 results from 8372 records. Subscribe to this search

|
1. ก่อนเปิด AEC มารู้จักคนเวียดนามกันก่อน/ ศศิมีนา. (Record no. 3509)

by ศศิมีนา.

Source: คู่สร้างคู่สม. ปีที่ 35, ฉบับที่ 835 (ก.พ. 2557), หน้า 24-25,36-38, Material type: book Book; Language: Thai
2. สิ่งทอ :โอกาสของไทยในกัมพูชา. (Record no. 1689)

Source: econnews ปีที่ 23, ฉบับที่ 551 (พ.ค. 2556), หน้า 37-39 , 08580731Material type: book Book; Language: Thai
3. อุบลราชธานี เมืองบัวงาม. (Record no. 2817)

Source: ดอกเบี้ย ปีที่ 32, ฉบับที่ 388 (ต.ค. 2556), หน้า 78-84 , 01257331Material type: book Book; Language: Thai
4. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง. (Record no. 605)

Source: เทศาภิบาล /กรมการปกครอง. ปีที่ 107, ฉบับที่ 10 (ต.ค. 2555), หน้า 37-40 , 01254006Material type: book Book; Language: Thai
5. ความท้าทายของท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน (ASEAN Comunity)/ สุนทรชัย ชอบยศ. (Record no. 2819)

by สุนทรชัย ชอบยศ.

Source: รัฐสภาสาร. ปีที่ 61, ฉบับที่ 10 (ต.ค. 2556), หน้า 15-40 , 01250957Material type: book Book; Language: Thai
6. รู้จักวรรณกรรมอาเซียนร่วมสมัย/ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (Record no. 1201)

by รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

Source: วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 38, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค. 2556), หน้า322-346 , 01252968Material type: book Book; Language: Thai
7. AECกับภาคการเกษตรไทย/ พรรณนีย์ วิชชาชู. (Record no. 225)

by พรรณนีย์ วิชชาชู.

Source: กสิกร. ปีที่ 85, ฉบับที่ 3 (พ.ค./มิ.ย. 2555), หน้า 55-65 , 01253697Material type: book Book; Language: Thai
8. ชุมชนวัดไตรมิตรโมเดลรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/ กองบรรณาธิการ. (Record no. 733)

by กองบรรณาธิการ.

Source: ประชาคมท้องถิ่น VOL. 12, NO. 136 (มิ.ย. 2555), หน้า 21-27 , 15139557Material type: book Book; Language: Thai
9. AEC คืออะไรประเทศไทยพร้อมหรือยัง/ ควินน์. (Record no. 1361)

by ควินน์.

Source: แม่บ้าน ปีที่ 37, ฉบับที่ 524 (ม.ค. 2556), หน้า34,36,38,40, Material type: book Book; Language: Thai
10. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ประตูหน้าด่านเศรษฐกิจของเออีซี. (Record no. 1859)

Source: Asean Magazine. ปี 2556, ฉบับที่ 04 (ก.พ. 2556), หน้า 6-7, Material type: book Book; Language: Thai
11. AEC กับจีน : วิกฤตเศรษฐกิจของยุโรป/ สุพัตรา สุภาพ. (Record no. 1870)

by สุพัตรา สุภาพ.

Source: For Quality Management Vol. 19, No. 184 (ก.พ. 2556), หน้า 63-66, Material type: book Book; Language: Thai
12. เปิด4 ยุทธศาสตร์รับมือ 5 การเปลี่ยนแปลงดันไทยผงาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. (Record no. 2690)

Source: วารสารไทยคู่ฟ้า. ปีที่ 3, เล่มที่ 15 (ก.ย./ต.ค. 2556), หน้า 3-5, Material type: book Book; Language: Thai
13. AEC จากมุมมองของผู้บริหาร/ วีระพงษ์ เจตน์พิพัฒนพงษ์. (Record no. 5572)

by วีระพงษ์ เจตน์พิพัฒนพงษ์.

Source: MBA Vol. 16, no. 182 (พ.ย.-ธ.ค. 2557), หน้า 78-81 , 15138275Material type: book Book; Language: Thai
14. ซีอีโอ "อาเซียน"มั่นใจเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง. (Record no. 5703)

Source: econnews ปีที่ 26, ฉบับที่ 572 (ก.พ. 2558), หน้า 26-28 , 08580731Material type: book Book; Language: Thai
15. ขุมทองแห่งลุ่มแม่น้ำโขง/ ชชานนท์ ลิ่มทอง. (Record no. 6757)

by ชชานนท์ ลิ่มทอง.

Source: SMEs Today. ปีที่ 12, ฉบับที่ 101 (เม.ย./มิ.ย. 2015), หน้า 60-65 , 16855670Material type: book Book; Language: Thai
16. เจ๋งเตรียมรับประชาคมอาเซียนจาก ฮานอยสู่นครพนม. (Record no. 9)

Source: คู่สร้างคู่สม /ดำรง พุฒตาล. ปีที่ 33, ฉบับที่ 743 (เม.ย. 2555), หน้า 68-72, Material type: book Book; Language: Thai
17. AECสถานการณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก. (Record no. 140)

by อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์.

Source: กฎหมายธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Vol. 11, No. 121 (ม.ค. 2556), หน้า 14-21, 16856007Material type: book Book; Language: Thai
18. การนับถอยหลังสู่ AECในปี2558ไทยเสี่ยงตกอันดับในอาเซียน/ เกรียงไกร โลหะจรูญ. (Record no. 610)

by เกรียงไกร โลหะจรูญ.

Source: อีคอนนิวส์ ปีที่ 22, ฉบับที่ 539 (พ.ค. 2555), หน้า 12-19 , 08580731Material type: book Book; Language: Thai
19. ทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (Record no. 859)

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Source: For Quality Management Vol. 20, No. 188 (มิ.ย. 2556), หน้า 90-92, Material type: book Book; Language: Thai
20. อะไรจะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงานไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/ ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ. (Record no. 995)

by ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ.

Source: กฎหมายธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Vol. 10, No. 118 (ต.ค. 2555), หน้า 14-17 , 16856007Material type: book Book; Language: Thai
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076