Your search returned 42 results from 8372 records. Subscribe to this search

|
1. การทบทวนแนวคิด นิยาม และคุณลักษณะของดิจิทัลเนทีฟและดิจิทัลอิมมิแกรนท์ = Rewiewing the concepts,defenitions and characteristicts of Digital Natives and Digital Immigrants/ ศุภกร จูฑะพลและพัชนี เชยจรรยา. (Record no. 6024)

by ศุภกร จูฑะพล | พัชนี เชยจรรยา.

Source: วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14, ฉบับที่ 17(2558), หน้า 7-13 , 15132226Material type: book Book; Language: Thai Other title: Rewiewing the concepts,defenitions and characteristicts of Digital Natives and Digital Immigrants..
2. การตลาดทีเด็ดกลเม็ดมัดใจสาวพาณิชย์. (Record no. 521)

Source: เอสเอ็มอีพลัส Vol. 3, No. 26 (มี.ค. 2555), หน้า 65-76 , 19068093Material type: book Book; Language: Thai
3. J-Food ความนิยมและทัศนคติที่มีต่อร้านอาหารญี่ปุ่นของคนไทย. (Record no. 584)

Source: มาร์เก็ตเธียร์ ปีที่ 12, ฉบับที่ 150 (ส.ค. 2555), หน้า 92-99, Material type: book Book; Language: Thai
4. ความสำเร็จที่แลกมาจากความเชื่อใจ/ พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์. (Record no. 773)

by พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์.

Source: เมกมันนี Vol. 14, Issue 158 (พ.ย. 2555), หน้า 86-87, Material type: book Book; Language: Thai
5. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ = Electronic Cigarettes/ ธีรพล ทิพย์พยอม. (Record no. 5187)

by ธีรพล ทิพย์พยอม.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีทึ่ 44, ฉบับที่ 3 (ก.ย./ธ.ค. 2557), หน้า 313-328 , 01251678Material type: book Book; Language: Thai Other title: Electronic Cigarettes..
6. มือถือเป็นพิษโรคฮิตของคนไทย/ กฤษดา ศิรามพุช. (Record no. 5560)

by กฤษดา ศิรามพุช.

Source: คู่สร้างคู่สม. ปีที่ 36, ฉบับที่ 882 (ม.ค. 2558), หน้า 86-89, Material type: book Book; Language: Thai
7. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแม่บ้านค่ายบุรฉัตรสังกัดกรมทหารช่าง จังหวัดราชบุรี = Consumptiobehavior of housewives in engineering regiment of Burachat camp, Ratchaburi / เนนิสา ไชยบุระ. (Record no. 3630)

by เนนิสา ไชยบุระ.

Source: วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (มี.ค. 2557), หน้า 78-93 , 19060432Material type: book Book; Language: Thai Other title: Consumptiobehavior of housewives in engineering regiment of Burachat camp, Ratchaburi..
8. การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น = Perception and consumption behavior on pesticide free vegetable of municipal school teachers in Khon Kaen municipality, Khon Kaen Province / พิมพ์กานต์ดา เทพวงษ์. (Record no. 4389)

by พิมพ์กานต์ดา เทพวงษ์.

Source: วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2556), หน้า 41-52 , 19063180Material type: book Book; Language: Thai Other title: Perception and consumption behavior on pesticide free vegetable of municipal school teachers in Khon Kaen municipality, Khon Kaen Province..
9. ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค = The knowledge of people about consumer protection law/ เครือรัตนา กิ่งสกุล. (Record no. 4781)

by เครือรัตนา กิ่งสกุล.

Source: วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 8, ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย. 2558), หน้า 76-88 , 1906103XMaterial type: book Book; Language: Thai Other title: The knowledge of people about consumer protection law..
10. พฤติกรรมบริโภคนิยมในวัยรุ่นไทย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุ = What drives consumerism in Thai youth? / ภูเบศร์ สมุทรจักร และ มนสิการ กาญจนะจิตรา. (Record no. 4376)

by ภูเบศร์ สมุทรจักร | มนสิการ กาญจนะจิตรา.

Source: วารสารธรรมศาสตร์ ปีทึ่ 33, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2557), หน้า 47-69 , 01253670Material type: book Book; Language: Thai Other title: What drives consumerism in Thai youth?.Online access: Click here to access online
11. พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Fruit and vegetable dietary behaviors in elementary school students,Surat thani province,Thailand/ ศิริสุข วรรณศรี, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, นิรัตน์ อิมามีและเรวดี จงสุวัฒน์. (Record no. 4832)

by ศิริสุข วรรณศรี | มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ | นิรัตน์ อิมามี | เรวดี จงสุวัฒน์.

Source: วารสารสุขศึกษา ปีทึ่ 36, เล่มที่ 124 (พ.ค./ส.ค. 2556), หน้า 45-60 , 01250744Material type: book Book; Language: Thai Other title: Fruit and vegetable dietary behaviors in elementary school students,Surat thani province,Thailand..
12. สถานการณ์ความปลอดภัยและพฤติกรรมการบริโภคปลาเค็มในจังหวัดยะลา = Situation of food safety and consumer behavior toward salted fish in Yala Province / จริยา สุขจันทรา. (Record no. 5334)

by จริยา สุขจันทรา.

Source: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2557), หน้า 85-98 , 19052383Material type: book Book; Language: Thai Other title: Situation of food safety and consumer behavior toward salted fish in Yala Province..
13. การบริโภคกับกระบวนการทำนา : ภาพสะท้อนความเป็นชาวนาอีสานยุคใหม่/ อัฎฐพร ฤทธิชาติ. (Record no. 5405)

by อัฎฐพร ฤทธิชาติ.

Source: วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2557), หน้า 269-293 , 16863690Material type: book Book; Language: Thai
14. รูปแบบของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว = Model of environmental education affecting green consumption behavior / Nuntaporn Sutthiphapa, Nongnapas Thiengkamol and Chatchai Tiengkamol. (Record no. 6087)

by Nuntaporn Sutthiphapa | Nongnapas Thiengkamol | Chatchai Tiengkamol.

Source: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2559), หน้า 107-120 , 22866183Material type: book Book; Language: English Other title: Model of environmental education affecting green consumption behavior..
15. รูปแบบการดำเนินชิวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร = Lifestyles and purchasing behavior of the elderly for luxury goods in banc metropolitan areas / จิรวรรณ ดีประเสิรฐและจิรวุฒิ หลอมประโคน. (Record no. 3925)

by จิรวรรณ ดีประเสิรฐ | จิรวุฒิ หลอมประโคน.

Source: วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 19, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2556), หน้า 124-131 , 08589216Material type: book Book; Language: Thai Other title: Lifestyles and purchasing behavior of the elderly for luxury goods in banc metropolitan areas..
16. การตลาดสำหรับแม่และเด็ก:กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคสี่ตาสี่ขา(4i4l):อิทธิพลของเด็กที่มีต่อแม่/ นภวรรณ คณานุรักษ์. (Record no. 705)

by นภวรรณ คณานุรักษ์.

Source: ฟอร์ควอร์ลิตี้ Vol. 18, No. 173 (มี.ค. 2555), หน้า 68-70, Material type: book Book; Language: Thai
17. ความภักดีต่อตราสินค้าในมิติเชิงทัศนคติแชะเชิงพฤติกรรม = Brand loyalty the attitudinal and behavioral dimensions/ หมะหมูด หะยีหมัดและก่อพงษ์ พลโยราช. (Record no. 1285)

by หมะหมูด หะยีหมัด | ก่อพงษ์ พลโยราช.

Source: วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (ต.ค./มี.ค. 2556), หน้า 67-73 , 19053746Material type: book Book; Language: Thai Other title: Brand loyalty the attitudinal and behavioral dimensions.
18. พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผ้บริโภค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Consumer's behavior and tendency of buying behavior on hardwood furniture in ayutthaya province/ วิชุดา หว่างจ้อย. (Record no. 2073)

by วิชุดา หว่างจ้อย.

Source: วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (ต.ค./มี.ค. 2555), หน้า59-78 , 22289658Material type: book Book; Language: Thai Other title: Consumer's behavior and tendency of buying behavior on hardwood furniture in ayutthaya provinc.
19. ศักยภาพของ facebook ในแง่ของเครื่องมือส่งเสริมการตลาด = Potentiality of facebook as marketing promotional tool : exploratory/ นลิน ตั้งพานิชย์. (Record no. 2728)

by นลิน ตั้งพานิชย์.

Source: วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2555), หน้า 15-36 , 19061730Material type: book Book; Language: Thai Other title: Potentiality of facebook as marketing promotional tool : exploratory..
20. ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายในนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = Effects of dietary and physical activity behaviors promotion paogram for overweight students in Bangkook metropolitan school / วิภารัตน์ แก้วเทศ,ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนาและภรณี วัฒนสมบูรณ์. (Record no. 3588)

by วิภารัตน์ แก้วเทศ | ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา | ภรณี วัฒนสมบูรณ์.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีทึ่ 43, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2556), หน้า 94-107 , 01251678Material type: book Book; Language: Thai Other title: Effects of dietary and physical activity behaviors promotion paogram for overweight students in Bangkook metropolitan school..
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076